EN

TRETMAN OTPADNOG VAZDUHA

EU direktiva o emisiji VOC iz rastvarača (Direktiva 1999/13/EC o limitiranju emisije volatila poreklom iz organskih rastvarača u određenim instalacijama i aplikacijama) je glavni instrument smanjenja industrijske emisije volatila u zemljama EU. Pokriva veliki raspon aplikacija koje uključuju korišćenje rastvaraka, npr. štampa, čišćenje površina, farbanje vozila i proizvoda, proizvodnja gume, obuće kao i oblaganje tableta u farmaceutskoj industriji. Direktiva nalaže limite za emisiju VOCs u otpadnim gasovima izraženu kao postotak ukupno korišćenog rastvarača, ili kao ukupnu emisiju.

Novi pogoni moraju poštovati zahteve Direktive u momentu pokretanja aktivnosti, dok je rok za adaptaciju postojećih postrojenja bio 31 Oktobar 2007.

Originalna Direkiva je naknadno dopunjena sa članom 13 Direktive o bojenju (Direktiva 2004/42/EC). Ovaj amandman je uklonio deo "Lakiranje vozila" iz sadržaja prvobitne Direktive o VOC emisiji i prebačen je u Direktivu 2004/42/EC.

Integrated Pollution Prevention and Control (IPPC) Directive. U ovim slučajevima, Direktiva o VOC emisiji samo uspostavlja minimum obaveza, koje nisu nužno i dovoljne za zadovoljenje IPPC Direktive. Detalji o dozvoljenim emisijama instalacija koje spadaju pod obe Direktive mogu su se videti u registru (E-PRTR) Release and Transfer Register.

Novi pogoni i instalacije, kao i postojeći koji su predmet suštinskih izmena, moraju poštovati zahteve IPPC direktive od 30. Oktobra 1999. Ostali pogoni su bili obavezni uskladiti rad sa preporukama DIrektive do 30. oktobra 2007.

IPPC direktiva je bazirana na nekoliko ptincipa: (1) integrisani pristup, (2) najbolje dostupne tehnologije (BAT), (3) fleksibilnost (4) javno učešće.

Uslovi IPPC dozvole podrazumevaju da limite emisije (ELVs) moraju biti bazirani na najboljim dostupnim tehnologijama - Best Available Techniques (BAT). Kako bi pomogli vlastima da odrede BAT, EU Komisija organizuje razmjenu informacija između eksperata iz članica EU, industrije i sektora zaštite životne sredine. Ovo je rezultovalo usvajanjem i publikovanjem referentnih dokumenata o najboljim dostupnim tehnologijama - BAT Reference Documents (takozvani BREF).

Zajedno sa našim partnerima, Altera može ponuditi rešenja za tretman otpadnog vazduha u svim zemljama regona – primarno rešavajući probleme sa emisijom volatila iz postrojenja koja koriste rastvarače. Mi smo zastupnik italijanske kompanije Airprotech koja je specijalizovana za dizajniranje i izgradnju sistema za prečišćavanje otpadnog vazduha po principu „ključ u ruke“. Njihovi sistemi su zasnovani na modernoj i pouzdanoj tehnologiji, potvrđenoj kroz 25 godina prisustva u raznim privrednim sektorima:

OKSIDATORI

Regenerativni termički oksidator
RTO koristi inertnu masu materijala (porcelan, kordierit) koja ciklično akumulira i odaje toplotu. Efikasnost termalnog povrata energije može ići do 96%, što značajno umanjuje operativne troškove postrojenja.

Regenerativni termički oksidator za volatile sa udelom hlora
Ovo je izvođenje regenerativnog sistema za uklanjanje organskih supstanci na bazi hlora tipična za hemijski sektor i hemijsko-farmaceutsku sintezu.

Rekuperativni termički oksidator
Rekuperativna postrojenja omogućavaju instalaciju izmenjivača toplote koji zagrejava vazduh koji ulazi u postrojenje pomoću dimnih gasova. Eifkasnost izmene toplote dostiže 65%.

Katalitički oksidatori
Reakcija termalne oksidacije organskih supstanci uz prisustvo visoko performantnih katalizatora platine i paladijuma.

SPALIONICE

GAS-TEČNOST spalionice
Koriste se uglavnom u petrohemijskoj i industriji gasa i nafte.

ČVRSTO-TEČNO spalionice
Rotirajuće i fiksne spalionice za čvrsti i tečni industrijski otpad.

KONCENTRATORI - ZEOLITE S.O.V.

Prosečna ili mala koncentracija S.O.V. u velikom ptotoku otpadnog vazduha se koncentruje pomoću točka na bazi zeolite na principu adsorpcije sa konstantnom regeneracijom. Koncentrovani tok se zatim spaljuje klasičnim metodama,ili eventualno se šalje na sistem za rekuperaciju rastvarača.

POSTROJENJA ZA ADSORPCIJU ORGANISKIH VOLATILA

Tipovi:

POSTROJENJA ZA ADSORPCIJU NEORGANISKIH VOLATILA

Ovakvi sistemi se korite u velikom broju industrija za različite namene: štamparska, farmaceutska, farbanje, grafička, prehrambena...

Kontaktirajte nas za rešenje!